Exekuční návrh

Exekuční řízení se zahajuje exekučním návrhem, který se doručuje soudnímu exekutorovi. Exekutor sám posléze požádá exekuční soud o pověření, na základě něhož může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného.

Oprávněný může podat exekuční návrh, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul (rozhodnutí soudu,rozhodčí nález apod.)

K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu.
další dokumenty

250,-

Cena

12 minut

Doba vytvoření

3. 2. 2015

Aktualizováno