Návrh na zastavení exekuce

V případě, že se dostanete do exekuce, můžete tímto dokumentem v níže uvedených případech tuto exekuci zastavit a ukončit. Exekuce může být zastavena, jestliže:

a) byla nařízena, ačkoli se exekuční titul dosud nestal vykonatelným;

b) rozhodnutí, které je podkladem exekuce, bylo po nařízení výkonu zrušeno nebo se stalo neúčinným;

c) zastavení exekuce navrhl oprávněný;

d) exekuce postihuje věci, které jsou z ní podle § 321 a 322 občanského soudního řádu vyloučeny;

e) průběh exekuce ukazuje, že výtěžek, kterého jí bude dosaženo, nepostačí ani ke krytí jejích nákladů;

f) bylo pravomocně rozhodnuto, že exekuce postihuje majetek, k němuž má někdo právo nepřipouštějící exekuci (§ 267 občanského soudního řádu);

g) po vydání rozhodnutí zaniklo právo jím přiznané, ledaže byla tato exekuce již provedena;

h) exekuce je nepřípustná, protože je tu jiný důvod, pro který rozhodnutí nelze vykonat.

V případě, že povinný již uhradil část pohledávky, je možné navrhnout částečné zastavení exekuce.

Návrh na zastavení exekuce může povinný podat do 15 dnů ode dne, kdy se dozvěděl o důvodu zastavení exekuce. Návrh na zastavení exekuce se podává u exekutora, který vede exekuci. K návrhu na zastavení exekuce je třeba přiložit listiny k prokázání tvrzení obsažených v návrhu. V opačném případě návrh exekutor odmítne.

Exekutor do 15 dnů od doručení návrhu vyzve další účastníky exekuce, aby se k návrhu vyjádřili. Pokud nesouhlasí s tvrzením obsaženým v návrhu na zastavení exekuce, musí ve svém vyjádření uvést důvody svého nesouhlasu. Pokud všichni účastníci se zastavením exekuce souhlasí, exekutor vyhoví návrhu na zastavení exekuce do 30 dnů. V případě, že exekutor nevyhoví návrhu na zastavení exekuce, postoupí jej společně s exekučním spisem v uvedené lhůtě k rozhodnutí exekučnímu soudu.
další dokumenty

250,-

Cena

7 minut

Doba vytvoření

14. 6. 2017

Aktualizováno