Smlouva o nájmu movité věci

Smlouva o nájmu movité věcí upravuje vztahy mezi smluvními stranami (pronajímatel a nájemce), týkající se dočasného nájmu nezuživatelné movité věci. Pronajímatel se touto smlouvou zavazuje k přenechání věci nájemci k dočasnému užívání. Nájemce se na oplátku zavazuje k platbě smluveného nájemného. 

Pronajmout lze i věc, která teprve vznikne - například vím, že si zítra vyrobím dřevěnou houpačku, mohu již dnes uzavřít smlouvu o jejím nájmu. Podmínkou je její dostatečně přesné určení již v době uzavření smlouvy. 

Zpravidla se sjednává nájem na dobu určitou. Nesjednají-li si strany dobu nájmu, platí, že uzavřeli smlouvu na dobu neurčitou. 

 
další dokumenty

zdarma

Cena

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.