Pravidla použití stránek a všeobecné podmínky

Provozovatel

Provozovatelem webových stránek www.generatorsmluv.cz je společnost GeneratorSmluv s.r.o., identifikační číslo 02467950 , se sídlem Jaurisova 515/4, Michle, 140 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 219666 (dále jen "provozovatel").

Pravidla použití stránek

Přístup na webové stránky generatorsmluv.cz a jejich následné použití se řídí následnými pravidly. Používání webových stránek předpokládá, že s těmito pravidly bezvýhradně souhlasíte v plném znění. V případě, že s těmito pravidly nesouhlasíte, měli byste tyto stránky neprodleně opustit. 

Autorská práva

Jediným a výhradním majitelem autorských práv a dalších práv duševního vlastnictví k obsahu těchto webových stránek je provozovatel. Veškerý obsah je chráněn právními předpisy na ochranu autorských práv a ochranných známek a jinými příslušnými právními předpisy České republiky. Užívání, publikování, reprodukce nebo jiné šíření obsahu nebo jeho částí je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu provozovatele.

Není-li výslovně stanoveno jinak, jste oprávněni prohlížet, tisknout a pořizovat si kopie materiálů a informací obsažených na webových stránkách, a to výlučně pro osobní potřebu a neziskové (neobchodní) účely nebo jako zdroj informací o službách provozovatele. V těchto případech jste ovšem povinni uvést provozovatele jako původce těchto informací a materiálů.

Integrita stránek

Návštěvou těchto stránek souhlasíte s tím, že nebudete narušovat standardní provoz ani celistvost webových stránek tím, že se budete nabourávat do/z cizích systémů, měnit údaje na webových stránkách ani bránit nebo omezovat přístup jiných uživatelů na tyto stránky.

Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost webových stránek a služeb na nich nabízených.

Všeobecné podmínky

Využitím služeb provozovatele bezvýhradně souhlasíte s těmito všeobecnými podmínkami. Pokud s těmito všeobecnými podmínkami nesouhlasíte, nebude Vám provozovatel moci poskytnout své služby nabízené na webových stránkách. Poskytování služeb ze strany provozovatele a Váš vztah k provozovateli se řídí právem České republiky.

Odpovědnost za škody

Provozovatel neodpovídá za správnost informací obsažených na jeho webových stránkách, ani za správnost finálních právních dokumentů, které si uživatel pomocí těchto webových stránek vytvoří. Provozovatel pouze nabízí webovou aplikaci a informace k vytvoření právních dokumentů ze strany samotných uživatelů aplikace. Tato služba nespadá do kategorie poskytování právních služeb dle zákona o advokacii, a proto nemůže nahradit služby poskytované advokáty.

Webové stránky provozovatele mohou obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje nebo typografické chyby, které budou opraveny, jakmile budou provozovatelem odhaleny. Stránky provozovatele jsou nepravidelně aktualizovány. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv a bez jakéhokoliv předchozího upozornění stránky aktualizovat, upravovat, modifikovat, doplňovat nebo jinak měnit údaje obsažené na stránkách, a to včetně těchto pravidel a všeobecných podmínek. Provozovatel webu je oprávněn provoz webových stránek kdykoli a bez předchozího upozornění ukončit. Modifikace těchto všeobecných informací vstoupí v platnost neprodleně po jejich zveřejnění.

Provozovatel si vyhrazuje právo kontrolovat webovou stránku nebo kdykoliv k ní odejmout přístup.

Tuto webovou stránku užíváte plně na vlastní riziko. Provozovatel neposkytuje záruku, že tato webová stránka bude bez přerušení funkční a/nebo bez závad a/nebo že neobsahuje viry a/nebo trojské koně a/nebo chyby, které mohou poškodit Váš počítač a/nebo server. Provozovatel činí veškerá potřebná opatření, aby zabránil vzniku a šíření virů na webových stránkách provozovatele. Nemůže je však s naprostou jistotou vyloučit, ani nemůže nést jakoukoliv odpovědnost za případné škody, které by mohly vzniknout použitím dat náležejících k webovým stránkám. Proto provozovatel důrazně doporučuje učinit nezbytné kroky k zabezpečení Vašeho počítače před tím, než začnete stahovat a využívat jakákoliv data z webových stránek provozovatele.

V žádném případě provozovatel neodpovídá za jakékoliv škody vzniklé na základě či v souvislosti s následujícími důvody: přístup, využití či nemožnost využití této webové stránky; jakékoli materiály, informace či doporučení, které se na této webové stránce objeví či vzniknou na základě služeb na ní poskytovaných; prodlení, chyba či výpadek v provozu této webové stránky nebo služeb na ní či jejím prostřednictvím nabízených. Toto celkové omezení odpovědnosti platí pro veškeré náhrady škody bez ohledu na jejich druh.

Tyto webové stránky obsahují některé odkazy, prostřednictvím nichž lze opustit tyto stránky. Pro užívání webových stránek, na něž jsou uvedeny odkazy, mohou platit jiné podmínky užití, než pro užívání stránek provozovatele. Informace uvedené na webových stránkách třetích stran provozovatel neověřoval a není nijak odpovědný za obsah na odkazovaných webových stránkách nebo za jakékoli výrobky či služby, jež mohou být nabízeny prostřednictvím odkazovaných stránek.

Osobní údaje a souhlas s jejich zpracováním, reklamní sdělení

Osobní údaje, které provozovatel získá při provozování webových stránek, jsou považovány za důvěrné a nebudou k dispozici třetím osobám, vyjma případných zpracovatelů, oficiálních žádostí Policie ČR a orgánů státní správy oprávněných k vyžádání daných informací dle zákonů ČR.

Provozovatel, jakožto správce osobních údajů, je v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje, které mu poskytnete prostřednictvím této webové stránky, pouze s Vaším souhlasem.

Provozovatel zpracovává a shromažďuje osobní údaje, které mu poskytnete, pouze prostřednictvím Vaší registrace na stránkách (dále jen "registrační údaje"), případně osobní údaje, které vkládáte na stránky za účelem platby za služby provozovatele (dále jen "platební údaje"). Údaje, které na stránky vkládáte prostřednictvím generátoru pro účely vytvoření právních dokumentů (dále jen " údaje pro generaci"), provozovatel nezpracovává, ani neshromažďuje. Údaje pro generaci jsou provozovatelem po vygenerování smlouvy (případně při opuštění procesu generace) smazány. Údaje pro generaci provozovatel uchovává pouze v případě, že jste registrováni, v rámci historie Vašich vygenerovaných dokumentů. Tyto dokumenty máte možnost kdykoli sami smazat.

Účelem zpracování registrační údajů je evidence uživatelů stránek, vytváření statistik, možnost poskytnutí dalších služeb stránek provozovatele pro registrované uživatele a možnost zasílání obchodních sdělení a newsletteru ze strany provozovatele. Zpracování platebních údajů provádí provozovatel pouze za účelem vyřízení platby, za účelem evidenčních, fakturačních či účetních.

Povinné registrační údaje jsou při registraci označeny. Bez udání těchto údajů nebude registrace provedena. Dobrovolné registrační údaje nemusí uživatel uvádět. Platební údaje jsou vždy povinné. Údaje pro generaci jsou vždy dobrovolné.

Při zpracování osobních údajů provozovatel dbá, aby uživatelé neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života uživatelů.

Osobní údaje jsou zpracovávány elektronicky a jsou uloženy na serveru provozovatele. Provozovatel přijímá v souladu s technologickým vývojem vždy taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Zpracovatel na žádost uživatele poskytne informace o těchto přijatých aktuálních opatřeních. Přístup k osobním údajům uloženým na serveru mají jenom odpovědné osoby, které byly proškoleny o povinnostech plynoucích ze zákona na ochranu osobních údajů.

Osobní údaje uchovává a zpracovává provozovatel maximálně na dobu 10 let.

Tímto souhlasíte s tím, aby provozovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, zpracoval Vámi vložené údaje do určených formulářů k tomuto umístěných na této webové stránce, a použil je za výše uvedeným účelem. V souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlasíte rovněž, aby Vám byla prostřednictvím Vašeho elektronického kontaktu, který jste vložil/a do určených formulářů k registraci, zasílána obchodní sdělení.

Tímto berete na vědomí, že máte právo přístupu k osobním údajům, jste oprávněn/a je opravit a dále že disponujete oprávněními uvedenými v ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů, (tj. právo požadovat za podmínek v tomto zákoně uvedených po provozovateli či zpracovateli vysvětlení a odstranění závadného stavu, tj. zejména blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Souhlasíte dále s tím, že osobní údaje poskytnuté shora uvedeným způsobem mohou být k výše uvedeným účelům poskytnuty provozovatelem pouze těm subjektům, které zpracovávají osobní údaje pro provozovatele na základě písemné smlouvy. Jejich seznam je na požádání k dispozici u provozovatele. Tento souhlas udělujete na dobu 10 let s tím, že jej můžete kdykoliv předtím odvolat e-mailem na e-mailové adrese info@generatorsmluv.cz, popřípadě písemně na adrese provozovatele, kde můžete získat informace o Vámi poskytnutých a provozovatelem zpracovaných osobních údajích a uplatnit práva ve smyslu ustanovení § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas se zasíláním reklamních sdělení je dále možno odvolat níže uvedeným způsobem.

Tímto souhlasíte s tím, že registrovaným uživatelům bude provozovatel oprávněn zasílat e-mailové zprávy obsahující informace o novinkách a službách, které provozovatel nabízí. Registrovaní uživatelé také souhlasí se zasíláním e-mailových zpráv krátkého rozsahu obsahujících informace o produktech třetích stran.

Registrovaný uživatel tímto bezvýhradně souhlasí s tím, že provozovatel je oprávněn připojovat na závěr odesílaných e-mailových zpráv odkazy ve formě URL doprovázené reklamními slogany (tzv. reklamní patička, reklamní sdělení).

Takto zaslaný e-mail splňuje veškeré podmínky zákona o regulaci reklamy č. 40/1995 Sb. a zákona o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb., a nelze jej považovat za nevyžádanou reklamu - spam. Nesouhlas se zasíláním těchto e-mailů může uživatel projevit vlastním odhlášením z emailingového systému prostřednictvím možnosti poskytnuté v každém emailu odeslaném provozovatelem, popřípadě oznámením nesouhlasu se zasíláním reklamních sdělení provozovateli na e-mailovou adresu info@generatorsmluv.cz. V předmětu zprávy musí uživatel uvést NEZASÍLAT.

Automatický sběr ostatních dat – využití souboru cookie

Tato webová stránka využívá soubory cookies, aby webovou stránku přizpůsobila Vašim potřebám. Cookie je textový soubor/kód, který webovou stránku uloží na váš pevný disk při vstupu na tuto webovou stránku. Tento soubor rozšiřuje funkce dostupné na webové stránce či umožňuje přesnější analýzu jejího využití. Tato webová stránka/server muže kupříkladu vytvořit soubor cookie, díky kterému nebudete muset při návštěvě této webové stránky opakovaně zadávat heslo či jinou informaci. Bez ohledu na způsob použití však soubory cookies nebudou shromaždovat osobní určitelné identifikační údaje. Můžete také nastavit svůj webový prohlížeč, aby tyto soubory/cookies buď přijímal, nebo odmítal. Pokud se rozhodnete je odmítat, nebudete moci plně využít interaktivní prvky, které tato webová stránka obsahuje.

Registrace

Přístup na webové stránky, jejich užití i využití poskytovaných služeb je možné pro registrované i neregistrované uživatele. Registrací uživatele není uzavřena jakákoli specifická smlouva mezi provozovatelem a uživatelem. Uživatel registrací získá přístup k některým specifickým službám, které webové stránky nabízí.

Odměna provozovatele a platby

Přístup a užití webových stránek je bezplatné.

Stažení finálního právního dokumentu je zpoplatněno, pokud daný typ dokumentu není výslovně poskytnut zdarma. Cena za stažení dokumentu je vždy uvedena u popisu dokumentu před zahájením generace. K zaplacení budete vyzván/a až na závěr procesu tvorby právního dokumentu.

Specifikace a ceny všech služeb se mohou v průběhu času měnit.

Platba se provádí prostřednictvím systémů třetích stran. Více o GoPay www.gopay.cz/platebni-brana/vlastnosti. Provozovatel nenese odpovědnost za správnou funkčnost tohoto platebního terminálu.

Zaplacením ceny za právní dokument je mezi provozovatelem a Vámi uzavřena nepojmenovaná smlouva, jejímž předmětem je ze strany provozovatele poskytnutí možnosti stáhnout si právní dokument, který si uživatel pomocí webových stránek provozovatele vytvořil a za nějž uživatel provozovateli zaplatil.

U provozovatele stránek je také umožněno zaplatit předplatné ve stanovené výši. Tímto berete na vědomí, že předplatné není záloha a že v případě jeho nevyčerpání nemáte nárok na jeho (třeba i poměrné) vrácení. Předplatné můžete použít pouze na zaplacení ceny za stažení právních dokumentů.

Stažený právní dokument je možné dále modifikovat a kopírovat, a to pouze pro osobní a nekomerční účely.

V případě, že nebudete se staženým právním dokumentem spokojeni, můžete tento dokument u provozovatele reklamovat. Pokud provozovatel shledá, že Vaše reklamace je důvodná (např. proto, že dokument obsahuje závažné chyby, že je neúplný, že není v souladu s právními předpisy apod.), vrátí provozovatel do pěti kalendářních dnů ode dne doručení reklamace Vámi zaplacenou cenu na účet, ze kterého byla platba provedena, není-li uvedeno jinak. Způsob vyřízení reklamace a vrácení ceny je zcela na rozhodnutí provozovatele a tímto berete na vědomí, že na vrácení ceny není právní nárok.

Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo na změnu těchto pravidel použití stránek a všeobecných podmínek, a to i bez předchozího upozornění.

Uživatel je povinen pravidelně se seznamovat se změnami těchto pravidel použití stránek a se všeobecnými podmínkami. Bude-li uživatel pokračovat v používání stránek provozovatele po provedení změn těchto pravidel použití stránek a všeobecných podmínek, má se za to, že se změnami bez výhrad souhlasí.

Dotazy, podněty a případné stížnosti týkající se služeb provozovatele nebo těchto pravidel použití stránek či všeobecných podmínek mohou uživatelé zasílat prostřednictvím kontaktů, které jsou uvedeny na stránkách provozovatele.

Tato pravidla a všeobecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti jejich zveřejněním.

Účinnost ke dni 20. ledna 2014

Generátor smluv a právních dokumentů

Na mobilní verzi pro Vaše telefony právě pracujeme. Pohodlněji si však veškeré dokumenty vygenerujete na Vašich osobních počítačích nebo tabletech, na které je již systém plně připraven.