Čestné prohlášení a souhlas se zápisem do veřejného rejstříku

V případě, že se do obchodního rejstříku zapisují v rámci zapisované právnické osoby další třetí osoby (jednatelé apod.), je nutné přiložit k návrhu na zápis do rejstříku právě souhlas se zápisem osoby do rejstříku.
Podpis na dokumentu musí být úředně ověřen. Součástí tohoto dokumentu je i čestné prohlášení o tom, že člen voleného orgánu splňuje všechny zákonné požadavky pro výkon dané funkce.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno