Exekuční návrh

Exekuční řízení se zahajuje exekučním návrhem, který se doručuje soudnímu exekutorovi. Exekutor sám posléze požádá exekuční soud o pověření, na základě něhož může začít zjišťovat a zajišťovat majetek povinného.
Oprávněný může podat exekuční návrh, nesplní-li povinný dobrovolně to, co mu ukládá exekuční titul (rozhodnutí soudu,rozhodčí nález apod.)
K exekučnímu návrhu je třeba připojit originál nebo úředně ověřenou kopii exekučního titulu.
další dokumenty

250,-

Cena

5 minut

Doba vytvoření

15. 12. 2020

Aktualizováno